صفحه اصلی > رویداد فرهنگی آوای گاز > بخش ها و موضوعات 

 

موضوعات رویداد:

                 
گاز و مصرف ایمن و بهینه   گاز و رفاه و آسایش اجتماعی   گاز و محیط زیست   گاز و توسعه پایدار   گازرسانی روستایی و مهاجرت معکوس

 

بخش ها:

         

الف:  خاطره و داستان

 

ب: مستند رادیویی

 

ج: نمایش رادیویی